Tarieven wijzigen in wereldwijde pakketvervoersmarkt

De tarieven voor pakketvervoer hebben het afgelopen jaar een sterk uiteenlopende ontwikkeling doorgemaakt. Lichte pakketzendingen zijn de laatste 12 maanden fors in prijs gestegen, terwijl de tarieven voor zware pakketzendingen in een aantal gevallen juist zijn gedaald. Voor het komende jaar verwachten de meeste verladers dat de tarieven voor pakketzendingen gelijk zullen blijven.

Dit blijkt uit de Courier Express Parcel (CEP) Benchmark van LHC Consulting welke op wereldwijde schaal de pakkettarieven van verladers met elkaar vergelijkt. De CEP Benchmark vergelijkt deze tarieven op een land-land- of land-regiobasis waarbij rekening wordt gehouden met verschillende pakketdiensten en gewichtsklassen.

De studie van dit jaar had betrekking op meer dan 8,5 miljoen pakketzendingen en alle deelnemers samen spenderen jaarlijks ongeveer € 1 miljard aan pakketvervoer.

Het overgrote deel van de zendingen uit de studie (90 procent) had betrekking op dag-specifieke pakketdiensten. Slechts een klein deel van de zendingen werd uitgevoerd via tijd-specifieke diensten, waarbij de zending niet alleen op een bepaalde dag, maar ook voor een bepaald tijdstip bij de klant dient te worden afgeleverd. Het toenemende gebruik van dag-specifieke pakketdiensten ten koste van tijd-specifieke diensten is een trend die al een aantal jaren terugkomt in de CEP Benchmark. Het draait voor verladers dus steeds meer om leverbetrouwbaarheid en steeds minder om de snelheid van levering.

Tarieven lichte en zware zendingen

Wanneer we nader inzoomen op de tarieven voor dag-specifieke pakketzendingen vanuit Nederland valt er een aantal opvallende trends waar te nemen. De tarieven voor pakketzendingen namen bijvoorbeeld sterk toe voor de lagere gewichtsklassen (tot 2,5 kilogram). Dit was vooral het geval voor internationale zendingen naar landen zoals Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk, waarbij er in veel gevallen tariefstijgingen van ruim boven de 10 procent konden worden waargenomen. In mindere mate ging dit ook op voor pakketzendingen binnen Nederland. Dit verschil in tariefstijging komt overeen met de algemene economische tendens van het afgelopen jaar, waarbij de Nederlandse export harder groeide dan de binnenlandse bestedingen.

Als we de prijsontwikkeling in de hogere gewichtsklassen (vanaf 10 kilogram) vergelijken met die in de lagere gewichtsklassen, dan zien we juist een compleet tegenovergesteld beeld. Hier namen de tarieven in een aantal gevallen zelfs af. Dit was bijvoorbeeld het geval voor binnenlandse zendingen en zendingen naar Duitsland en het Verenigd Koninkrijk.

Toekomstige ontwikkeling tarieven pakketvervoer

Gevraagd naar de verwachte prijsontwikkeling voor dit jaar, geeft 60 procent van de deelnemers aan dat de prijzen voor pakketvervoer gelijk zullen blijven. Mogelijk verwachten de deelnemers dat de economische groei gedurende 2010 en de eerste helft van 2011 afgeremd zal worden door macro-economische ontwikkelingen zoals de Europese schuldencrisis. Dit zal dan weer een negatieve impact hebben op transportvolumes en -tarieven.

Kwalitatieve aspecten bij de inkoop en het gebruik van pakketvervoer

Buiten de vergelijking van de tarieven werd de deelnemers aan de benchmarkstudie ook gevraagd naar kwalitatieve aspecten die bij de inkoop en het gebruik van pakketvervoer een rol spelen. Hieronder volgt een overzicht van de meest opvallende bevindingen:

Inkoop van pakketvervoer

  • Pakketvervoer wordt door de meeste deelnemers jaarlijks of tweejaarlijks ingekocht (respectievelijk door 33 en 53 procent). Ondanks dat brengt 80 procent van de deelnemers hooguit eens per 5 jaar veranderingen aan in zijn vervoerdersbestand. Transporttenders worden in de praktijk dus vooral gebruikt om de tarieven van huidige vervoerders naar beneden te krijgen.
  • Tijdens het inkoopproces ligt de grootste focus zoals verwacht op kosten (47 procent). Service volgt op de tweede plaats met 39 procent en ook duurzaamheid vormt met 16 procent een belangrijk aandachtspunt.
  • In de meeste gevallen nodigen verladers tussen de 5 en 10 pakketvervoerders uit voor hun inkooptrajecten. Het gaat hier vaak om de grote vier mondiale spelers (UPS, DHL, TNT en FedEx), aangevuld met één of meerdere partijen die vooral lokaal of regionaal actief zijn.
  • Verladers sluiten contracten voor pakketvervoer gemiddeld af voor een periode van ruim 2 jaar. De tarieven die binnen de contracten worden gehanteerd zijn gemiddeld ruim een jaar geldig.

Gebruik van pakketvervoer

  • Verladers maken gemiddeld gebruik van 6 pakketvervoerders, waarbij ze 80 procent van het transportvolume toewijzen aan 3 partijen en de resterende 20 procent aan de andere 3 vervoerders.
  • De brandstoftoeslag die pakketvervoerders toepassen wordt bij twee derde van de deelnemers maandelijks aangepast. De brandstoftoeslag varieert per vervoerder en pakketdienst en ligt momenteel tussen de 7,5 en 21 procent. Door dit grote verschil in toeslagen is het belangrijk dat verladers dit aspect tijdens hun inkooptrajecten voldoende mee laten wegen.
  • Gemiddeld eisen verladers dat 98,4 procent van de pakketzendingen tijdig bij de klant wordt afgeleverd. In werkelijkheid maken vervoerders dit in 98,1 procent van de gevallen waar.
  • Op het gebied van duurzaamheid ligt de focus van verladers vooral op het omzetten van luchtvracht naar wegtransport en het consolideren van zendingen. Dit zorgt mede voor de toename van het aantal dag-specifieke pakketzendingen ten koste van tijd-specifieke zendingen.
  • De CO2-voetafdruk van pakketzendingen wordt door slechts 33 procent van de deelnemers aan de benchmarkstudie gemeten en gerapporteerd. Ook wordt er voor deze metingen vooral gebruik gemaakt van interne richtlijnen of die van vervoerders en wordt er alleen intern over gerapporteerd.
  • Facturatie voor pakketdiensten vindt in ruim 80 procent van de gevallen plaats op maandelijkse basis. De betalingstermijn die hierbij door de vervoerders wordt gehanteerd varieert tussen de 30, 45 en 60 dagen. Deze betalingstermijn gaat in veruit de meeste gevallen in op de factuurdatum.

Complete vergelijking op kosten en kwalitatieve aspecten

De resultaten van de CEP Benchmark tonen duidelijk aan dat de tarieven voor pakketzendingen het afgelopen jaar bepaald geen uniforme ontwikkeling hebben doorgemaakt. De specifieke trends voor verschillende lanes, pakketdiensten en gewichtsklassen hebben er dan ook toe geleid dat de besparingsmogelijkheden voor de verschillende deelnemers aan de studie sterk uiteen lopen.

Benchmarking helpt verladers om inzicht te krijgen in dit besparingspotentieel en hiervan gebruik te maken tijdens besprekingen met huidige vervoerders en transporttenders. Hierbij is het van belang om ook de ontwikkelingen in andere relevante kostenaspecten zoals brandstoftoeslagen mee te nemen, zodat er een complete kostenvergelijking tussen verschillende aanbiedingen kan worden gemaakt.

Ten slotte geeft de benchmarkstudie verladers inzicht in de manier waarop ze presteren ten opzichte van andere bedrijven op het gebied van afleverprestaties, duurzaamheid en andere kwalitatieve aspecten.

Auteur: Michiel van Dorst

Co-auteur: Gijs Hofman

LHC Consulting

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.